10.08.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ŽŠKZ 1891 AD - U LIKVIDACIJI

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 110.938 akcija, nominalne vrednosti 640,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSSKZAE78716 izdavaoca ŽŠKZ 1891 AD - U LIKVIDACIJI (MB: 06975402), usled završenog postupka likvidacije.