07.02.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "ŽELVOZ" Smederevo

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 1.523.805 akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSZVOZE99764 izdavaoca „ŽELVOZ“ Smederevo (MB: 06999271), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.