13.09.2019.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca NIŠ-EKSPRES a.d. Niš

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-3057/5-19 od 11.06.2019. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Prudence Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «BOKIĆ GOJKO» d.o.o. Niš, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «NIŠ-EKSPRES» a.d. Niš.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca NIŠ-EKSPRES a.d. Niš.pdf
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca NIŠ-EKSPRES a.d. Niš.pdf