21.10.2021.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca “DZU REVELIN ASSET MANAGEMENT” AD BEOGRAD – U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 21.000 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSDZURE19079 izdavaoca “DZU REVELIN ASSET MANAGEMENT” AD BEOGRAD – U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI (MB:20586192), usled završenog postupka prinudne likvidacije.