12.10.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "LOLA PROGRES" a.d. Raška-u stečaju

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 108.476 akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSLOPRE18896 izdavaoca „LOLA PROGRES“ a.d. Raška - u stečaju (MB:07590610), usled zaključenog stečajnog postupka.