22.01.2021.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca UTP KAŠTEL EČKA

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 25.180 akcija nominalne vrednosti 600,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSKSTLE53412 izdavaoca UTP KAŠTEL EČKA (MB: 08185956), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.