29.07.2020.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca POSLOVNI OBJEKTI AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

POSLOVNI OBJEKTI AD BEOGRAD - Izveštaj o održanoj redovnoj Skupštini.pdf