08.07.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "MLADOST TURIST" Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI

Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 159.585 akcija nominalne vrednosti 1.504,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSMLTUE69345 izdavaoca „MLADOST TURIST“ Beograd (MB: 07065167), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.