17.07.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara MTS BANKA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Odluka o sazivanju 21.vanredne skupštine akcionara.pdf