29.12.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "AMER ELEKTRO" Kruševac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 14.155 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSELUKE52248 izdavaoca „AMER ELEKTRO“ Kruševac (MB: 07194501), na osnovu podataka Agencije za privredne registre.