07.10.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „URBISPROJEKT“ AD NOVI SAD– U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 10.344 akcija nominalne vrednosti 1.200,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSURBSE59520 izdavaoca „URBISPROJEKT“ AD NOVI SAD– U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI (MB:08113718), usled završenog postupka prinudne likvidacije.