10.11.2023.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca TERMOELEKTRO ENEL a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «TERMOELEKTRO ENEL» a.d. Beograd od 17.06.2023. godine, na osnovu Odluke Izvršnog Odbora izdavaoca «TERMOELEKTRO ENEL» a.d. Beograd od 03.11.2023. godine kao i na osnovu podnetog zahteva člana «Ilirika Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «TERMOELEKTRO ENEL» a.d. Beograd, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca TERMOELEKTRO ENEL a.d. Beograd.pdf