19.06.2019.

Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca PIONIR a.d. Srbobran

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O OTUĐENJU SOPSTVENIH AKCIJANa osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «PIONIR» a.d. Srbobran od 20.06.2018. godine, Odluke Nadzornog odbora izdavaoca «PIONIR» a.d. Srbobran od 14.06.2019. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Momentum Securities» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «PIONIR» a.d. Srbobran, daje ponudu za otuđenje sopstvenih akcija.

Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca PIONIR a.d. Srbobran.pdf