18.06.2019.

Obaveštenje o ispisu i upisu akcija izdavaoca IKARBUS A.D. BEOGRAD-ZEMUN

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPISU I UPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dana 17.06.2019. godine izvršio ispis 381.512 običnih akcija, nominalne vrednosti 600,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSIKARE93713, kao i upis prve emisije akcija u iznosu od 2.901.482 običnih akcija, računovodstvene vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSIKARE44385, izdavaoca IKARBUS A.D. BEOGRAD-ZEMUN (MB: 07739494), u skladu sa izmenjenim i dopunjenim napred pripremljenim planom reorganizacije.