05.01.2018.

Обавештење о испису хартија од вредности издаваоца ЗАСТАВА ПРОМЕТ-АРЕНА МОТОРС АД КРАГУЈЕВАЦ-У СТЕЧАЈУ

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 595.533 акција, номиналне вредности 800,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSZPRKE33513 издаваоца ЗАСТАВА ПРОМЕТ-АРЕНА МОТОРС АД КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ (МБ: 07250053), као и испис 10.000 обвезница, номиналне вредности 10.000,00 динара по обвезници, CFI код и ISIN број: DBFUGR, RSZPRKD45667 и 3.000 обвезница, номиналне вредности 10.000,00 динара по обвезници, CFI код и ISIN број: DBFGGR, RSZPRKD97411, услед закљученог стечајног поступка.

Jaвнe нaбaвкe