22.05.2019.

Обавештење о испису акција издаваоца "ИРИС" Пријепоље

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 31.142 акцијa номиналне вредности 500,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSIRISE36205 издаваоца „ИРИС“ Пријепоље (МБ: 07190255), услед промене правне форме преласка из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.