05.07.2019.

Обавештење о поништењу сопствених акција издаваоца "EXCELSIOR" а.д. Београд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио поништење 13.452 акцијa издаваоца „EXCELSIOR“ а.д. Београд (МБ: 06934218), појединачне номиналне вредности од 1.000,00 динара, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSEXCLE67585, у поседу издаваоца, а на основу документације која је достављена од стране члана Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности.