14.05.2019.

Обавештење о испису акција издаваоца "SCNET SERBIA“ АД БЕОГРАД – У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 100 акција номиналне вредности 95.000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSSCNTE65104 издаваоца „SCNET SERBIA“ АД БЕОГРАД – У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ (МБ:20603275), услед завршеног поступка принудне ликвидације.