10.08.2020.

Обавештење о испису акција издаваоца ВУНИЛ АД ЛЕСКОВАЦ

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 140.619 обичних акцијa номиналне вредности 100,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSVUNLE60355 издаваоца ВУНИЛ АД ЛЕСКОВАЦ (МБ: 07214162), услед промене правне форме преласка из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.