03.05.2012.

Obaveštenje o izvršenom prenosu akcija bez naknade izdavaoca "Telekom Srbija" a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O IZVRŠENOM PRENOSU AKCIJA BEZ NAKNADE IZDAVAOCA „TELEKOM SRBIJA“ a.d. BEOGRAD


U skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu nadoknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ("Sl. glasnik RS", br. 123/2007 i 30/2010), a na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije 05 Broj 023-3060/2012 od 27. aprila 2012. godine, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti je izvršio prenos akcija izdavaoca „Telekom Srbija“ a.d. Beograd na račune finansijskih instrumenata građana upisanih u evidenciju nosilaca prava na besplatne akcije, zaposlenih i bivših zaposlenih preduzeća „Telekom Srbija“ a.d. Beograd.