14.05.2019.

Обавештење о испису акција издаваоца „SWISS-AMERICAN TRADE INC.“ АД ЗРЕЊАНИН – У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 5.500 акција номиналне вредности 550,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSSWISE10316 издаваоца „SWISS-AMERICAN TRADE INC.“ АД ЗРЕЊАНИН – У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ (МБ:20717785), услед завршеног поступка принудне ликвидације.