14.05.2019.

Обавештење о испису акција издаваоца "СТАРИ ЈАСЕН“ а.д. Краљево – у стечају

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 27.798 акција номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSSTJAE43848 издаваоца „СТАРИ ЈАСЕН“ а.д. Краљево – у стечају (МБ:17215540), услед закљученог стечајног поступка.