03.01.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „VICTORIAOIL“ AD ŠID

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 686.278 običnih akcija nominalne vrednosti 1000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSMLSIE49443 izdavaoca „VICTORIAOIL“ AD ŠID (MB: 08140391), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.