18.07.2019.

Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija STUP "VRŠAC" a.d. Vršac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio poništenje 2.985 akcija izdavaoca STUP „VRŠAC“ a.d. Vršac (MB: 08009961), bez nominalne vrednosti, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSSTUPE80332, u posedu izdavaoca, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.