10.08.2020.

Obaveštenje o odlaganju Skupštine akcionara izdavaoca BETONJERKA AD SOMBOR

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“a.d. Beograd

Poziv za akconare sa 12.08 na 17.08.pdf