22.05.2019.

Obaveštenje o promeni računovodstvene vrednosti akcija izdavaoca "SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE" a.d.o. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PROMENI RAČUNOVODSTVENE VREDNOSTI
HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio promenu računovodstvene vrednosti 1.743.839 akcija izdavaoca „SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o. Beograd (JMB:20482443) sa 231,623251 dinara na 220,188421 dinara po akciji sa CFI kodom i ISIN brojem: ESVUFR, RSSAOSE92219, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.