05.11.2019.

Пoнудa зa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa РAВНИШTE a.д. Крушeвaц

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈАУ складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а на основу Одлуке Скупштине акционара издаваоца «РАВНИШТЕ» а.д. Крушевац од 24.10.2019. године, на основу Одлуке Одбора директора издаваоца «РАВНИШТЕ» а.д. Крушевац од 29.10.2019. године као и на основу поднетог захтева члана «Prudence Capital» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво «РАВНИШТЕ» а.д. Крушевац, даје понуду за стицање сопствених акција.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca RAVNIŠTE a.d. Kruševac.pdf