14.05.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "ITM MONET INVEST" AD BEOGRAD – U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 21.959 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVTFR, RSITMNE18251 izdavaoca „ITM MONET INVEST“ AD BEOGRAD – U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI (MB:17336967), usled završenog postupka prinudne likvidacije.