11.03.2019.

Obaveštenje o izdavanju običnih akcija II emisije izdavaoca DZU WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD i mogućnosti korišćenja prava prečeg upisa

Obaveštenje oje dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

Obavestenje akcionarima o pravu preceg upisa.pdf