Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 11323  
Obaveštenja na dan 22. okt 2021.
Obaveštenje o izvršenoj isplati međudividende izdavaoca MONICOM a.d. Niš., Beograd za 2021. godinu
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca AMS OSIGURANJE a.d.o., Beograd za 2020. godinu
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca MESSER TEHNOGAS a.d. Beograd za 2020. godinu
 
Obaveštenja na dan 21. okt 2021.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 21.10.2021. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca POMORAVLJE-TERM AD SURČIN
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ALFA BROKER AD BEOGRAD – U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca “DZU REVELIN ASSET MANAGEMENT” AD BEOGRAD – U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Obaveštenje o ispisu i upisu akcija izdavaoca "YUMCO" AD VRANJE
Isplata međudividende izdavaoca MONICOM a.d. Niš za 2021. godinu