Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: HEMPRO AD BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07016166
ISIN: RSHEMPE54222
Naziv: EKSTRA-PET DOO - BEOGRAD
JMB: 17207512
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 04. 10. 2019.
Datum zatvaranja: 24. 10. 2019.