Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7423  
Obaveštenja na dan 20. jan 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 20.01.2017. godine
 
Obaveštenja na dan 19. jan 2017.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ŽITOBANAT VRŠAC
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca RM MLAVA ŽAGUBICA
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca HI Župa Kruševac
 
Obaveštenja na dan 17. jan 2017.
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca PPT ARMATURE a.d. Aleksandrovac
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca KOPOVI UB
 
Obaveštenja na dan 16. jan 2017.
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca MORAVAMERMER a.d. Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća glavnice i I kupona za IX emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca TERMOPORD DOO BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "YUGEN TTT" a.d. Priština -u stečaju
 
Obaveštenja na dan 13. jan 2017.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca TERRAVITA Beograd