Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

1 - 10 od 8055  
Obaveštenja na dan 13. jul 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 13.07.2018. godine
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VIII anuiteta za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO Šabac
Obaveštenje o promeni računovodstvene vrednosti akcija izdavaoca "FUTURA PLUS" a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 12. jul 2018.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca INTEGRAL BRAVARI AD SUBOTICA-U STEČAJU
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "SINTER" a.d. Užice-u likvidaciji
 
Obaveštenja na dan 11. jul 2018.
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca VETERINARSKI ZAVOD AD SUBOTICA
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca "BAČKA" a.d. Sivac
 
Obaveštenja na dan 10. jul 2018.
Prinudni otkup akcija izdavaoca ZMAJ a.d. Smederevo
 
Obaveštenja na dan 09. jul 2018.
Obaveštenje o dostavi podataka za akcionare-nerezidentna lica za obračun dividende izdavaoca GALENIKA-FITOFARMACIJA AD Beograd
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET a.d. Subotica