Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7194  
Obaveštenja na dan 22. jul 2016.
Promena nominalne vrednosti akcija izdavaoca EROZIJA AD VALJEVO
 
Obaveštenja na dan 21. jul 2016.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 21.07.2016. godine
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VII anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE d.o.o. Mišar, Šabac
Obaveštenje preduzeća za telekomunikacije "TELEKOM SRBIJA" AD Beograd o izvršenoj isplati dividende
 
Obaveštenja na dan 20. jul 2016.
Obaveštenje o neizvršenoj isplati o roku dospeća glavnice za CXXI emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca BH CHEMICAL INDUSTRY DOO Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca TELEKOM SRBIJA AD Beograd
 
Obaveštenja na dan 18. jul 2016.
Promena nominalne vrednosti akcija izdavaoca PRVI PARTIZAN EMO AD UŽICE
Obaveštenje o prinudnom otkupu akcija izdavaoca Naša škola AD Obrenovac
Prinudni otkup akcija izdavaoca BAČKA AD ŽABALJ
Obaveštenje o dostavljanju POR2 obrasca radi isplate dividende akcionarima izdavaoca NIS AD NOVI SAD