Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 11386  
Obaveštenja na dan 29. nov 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SOGAZ ADO NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JADRAN AD NOVA GAJDOBRA
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 26. nov 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AUTOTEHNA AD TOPOLA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS
Obaveštenje o dopuni dnevnog reda za Skupštinu akcionara izdavaoca TRŽNICA AD SUBOTICA
Isplata dividende izdavaoca TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca HIP-KIBERNETSKI CENTAR AD PANČEVO - U STEČAJU