Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 12540  
Obaveštenja na dan 27. mar 2023.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SREMPUT AD RUMA
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca STANDARD AD LESKOVAC
Obaveštenje o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara izdavaoca DIMNIČAR AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SOGAZ ADO NOVI SAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća X kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD TRŽNICA SUBOTICA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD
Prinudni otkup akcija izdavaoca PP VOJVODINA a.d. Sombor
 
Obaveštenja na dan 24. mar 2023.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DDOR RE ADO NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SRPSKA BANKA AD BEOGRAD