Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7133  
Obaveštenja na dan 23. jun 2016.
I emisija korporativnih obveznica izdavaoca „N.K.M. METALIS" d.o.o. Kruševac
Prinudni otkup akcija izdavaoca IMLEK a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 22. jun 2016.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća glavnice i I kupona za II emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca TERMOPORD DOO BEOGRAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća glavnice i I kupona za VIII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca PORD doo Beograd
Obaveštenje o neizvršenoj isplati o roku dospeća glavnice za CXII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca BH CHEMICAL INDUSTRY DOO BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 21. jun 2016.
Obaveštenje članovima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VI anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. Finance d.o.o. Šabac
V emisija korporativnih obveznica izdavaoca „TERMOPORD" d.o.o. Beograd
 
Obaveštenja na dan 20. jun 2016.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 20.06.2016. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca „ELEKTROPORCELAN“ a.d. Novi Sad