Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 10650  
Obaveštenja na dan 16. apr 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SIMPO AD VRANJE
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca DIJAMANT AD ZRENJANIN
Obaveštenje o prestanku članstva - OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KLANICA 8.OKTOBAR AD PETROVAC
 
Obaveštenja na dan 15. apr 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KADINJAČA AD UŽICE u likvidaciji
 
Obaveštenja na dan 14. apr 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TPP CENTROISTOK AD BOR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOMPANIJA PROGRES AD BEOGRAD
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca VITAL fabrika ulja i biljnih masti a.d. Vrbas
 
Obaveštenja na dan 13. apr 2021.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XIX anuiteta za II emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRAD NOVI SAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XIX anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRAD NOVI SAD