Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7230  
Obaveštenja na dan 26. avg 2016.
V emisija korporativnih obveznica izdavaoca "WALL-PAPER 8" d.o.o. VRČIN
 
Obaveštenja na dan 24. avg 2016.
Obaveštenje o neizvršenoj isplati o roku dospeća glavnice za CXVII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca BH CHEMICAL INDUSTRY DOO BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 22. avg 2016.
Prinudni otkup akcija izdavaoca VIG-VODOVOD I GREJANJE a.d. Novi Sad
 
Obaveštenja na dan 18. avg 2016.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 18.08.2016. godine
 
Obaveštenja na dan 17. avg 2016.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 17.08.2016. godine
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća VIII anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. Finanace d.o.o. Šabac
 
Obaveštenja na dan 15. avg 2016.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara banke „AIK BANKA“ a.d. Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća glavnice za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ANATEO DOO
 
Obaveštenja na dan 12. avg 2016.
Obaveštenje o neizvršenoj isplati o roku dospeća glavnice za CXXIII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca BH CHEMICAL INDUSTRY d.o.o. Beograd
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca GLAS PODRINJA a.d. Šabac