Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 2 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 9658  
Obaveštenja na dan 02. apr 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TP INEX BUDUĆNOST a.d. Požega
Prinudni otkup akcija izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d. Sevojno
 
Obaveštenja na dan 01. apr 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MSK a.d. Kikinda
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca mts banka a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 31. mar 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NLB BANKA a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 30. mar 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o. Beograd
 
Obaveštenja na dan 27. mar 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd