Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 80 % 0 % 1 % 0 % 6 %

Obaveštenja

11 - 20 od 7892  
Obaveštenja na dan 07. feb 2018.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca AUTOVENTIL a.d. Užice
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "ŽELVOZ" Smederevo
 
Obaveštenja na dan 06. feb 2018.
XXV emisija korporativnih obveznica izdavaoca „INSTEL-INŽENJERING" DOO NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 05. feb 2018.
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca TRGOVINSKO PREDUZEĆE IBAR a.d. Raška
Prinudni otkup akcija izdavaoca ROTOR a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 02. feb 2018.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VII kupona za VII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD
Obaveštenje o isplati razlike u ceni izdavaoca INDUSTRIJA SKROBA JABUKA a.d. Pančevo (INDUSTRIJA SKROBA JABUKA d.o.o. Pančevo nakon promene organizacionog oblika)
 
Obaveštenja na dan 01. feb 2018.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "BB PUTEVI" a.d. Bajina Bašta-u stečaju
 
Obaveštenja na dan 31. jan 2018.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "PUTEVI" Čačak
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "SANAD" Sanad