Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 8152  
Obaveštenja na dan 18. sep 2018.
Obaveštenje članovima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
Obaveštenje izdavaoca ENERGOPROJEKT HOLDING a.d. Beograd o dostavi podataka za isplatu dividende
 
Obaveštenja na dan 17. sep 2018.
Prinudni otkup akcija izdavaoca MILAN BLAGOJEVIĆ-INTERTRANS a.d. Lučani
 
Obaveštenja na dan 14. sep 2018.
Obaveštenje o promeni nominalne vrednosti akcija izdavaocu NAPRED RAZVOJ AD BEOGRAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati divedende izdavaoca MESSER TEHNOGAS a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 13. sep 2018.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca ARMATURE a.d. Aleksandrovac
Obaveštenje o isplati razlike u ceni akcija izdavaoca British American Tobacco Vranje a.d. Vranje
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca METANOLSKO-SIRĆETNI KOMPLEKS a.d. Kikinda
 
Obaveštenja na dan 12. sep 2018.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća X anuiteta za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO Šabac
Isplata dividende izdavaoca MESSER TEHNOGAS a.d. Beograd