Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 79 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 7819  
Obaveštenja na dan 05. dec 2017.
Prinudni otkup akcija izdavaoca KOMPANIJA TAKOVO a.d. Gornji Milanovac
 
Obaveštenja na dan 04. dec 2017.
Prinudni otkup akcija izdavaoca VODOPRIVREDA a.d. Požarevac
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća V kupona za VII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d. SEVOJNO
 
Obaveštenja na dan 01. dec 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 01.12.2017. godine
Obaveštenje o isplati dividende izdavaoca GOŠA FOM a.d. Smederevska Palanka
Obaveštenje o izvršenom ispisu o roku dospeća glavnice za VI emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ANADOR KONSALTING AD
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca HERCEGOVINA a.d. Ravni Topolovac
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "BUDUĆNOST" a.d. Čurug
 
Obaveštenja na dan 30. nov 2017.
Obaveštenje o ispisu i upisu akcija izdavaoca FAP AD PRIBOJ
 
Obaveštenja na dan 29. nov 2017.
Isplata dividende izdavaoca AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd