Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

11 - 20 od 9563  
Obaveštenja na dan 13. feb 2020.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca ZOPINVEST a.d. Beograd
Prinudni otkup akcija izdavaoca SAOBRAĆAJ I TRANSPORT a.d. Zrenjanin
 
Obaveštenja na dan 12. feb 2020.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca VD DUNAV a.d. Bačka Palanka
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AD FABRIKA ČARAPA UDARNIK, ZRENJANIN -U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 11. feb 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca LINDE GAS SRBIJA AD BEČEJ
 
Obaveštenja na dan 10. feb 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VOJVODINAPUT BAČKAPUT AD NOVI SAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XII anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca OPŠTINA STARA PAZOVA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TABAK AD NIŠ
 
Obaveštenja na dan 07. feb 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SRPSKA BANKA AD BEOGRAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća III kupona i glavnice I emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD Beograd